Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 14. Zakona o športu (“Narodne novine”, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Skupština Triatlon kluba Imotski na sjednici održanoj dana 26.02.2020. godine,  donijela je:

 

S T A T U T
TRIATLON KLUBA IMOTSKI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje TRIATLON KLUB IMOTSKI (u nastavku teksta: Klub); zastupanje; ciljevi; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Kluba, članstvo i članarina; prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj Kluba; tijela Kluba, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornost članova; imovina i raspolaganje mogućom dobiti; način stjecanja imovine, te prestanak postojanja i postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba.

 

Članak 2.

Klub je neprofitna športska udruga u kojoj se udružuju građani radi zaštite i promicanja osobnih i zajedničkih interesa u oblasti športova triatlona, duatlona i akvatlona, bez namjere stjecanja dobiti za članove ili treće osobe.

 

Članak 3.

Puni naziv športskog kluba je: Triatlon klub Imotski.

Skraćeni naziv kluba glasi: TK Imotski.

Sjedište Kluba je Imotski, Glavina Donja 130.

Športski klub djeluje na području grada Imotskog, Splitsko – dalmatinske županije i šire.

Klub ima svojstvo pravne osobe.

Športski klub upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar športskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

Članak 4.

Klub zastupaju Predsjednik i Tajnik Kluba. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

 

Članak 5.

Klub ima pečat. Pečat Kluba okruglog je oblika, promjera 35 mm. Uz obod pečata ispisan je puni naziv Kluba i mjesto sjedišta (Imotski). Za čuvanje i upotrebu pečata odgovoran je Predsjednik Kluba.

 

Članak 6.

Klub se može udružiti u savez ili zajednicu udruga, učlaniti u međunarodne udruge ili druge oblike udruživanja u svrhu unapređenja rada i djelovanja, zadovoljavanja zajedničkih interesa, te rješavanja drugih pitanja od interesa za uspješnu realizaciju ciljeva i djelatnosti predviđenih odredbama ovog Statuta. Odluku o udruživanju donosi Skupština Kluba na prijedlog Izvršnog Odbora.

 

Članak 7.

Rad Kluba je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Kluba, te putem javnog priopćavanja. Članovi se o radu Kluba obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Kluba.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Kluba i izvještavati javnost o radu tih tijela i Kluba osim u slučaju kada Upravni Odbor u opravdanim slučajevima donese odluku o isključenju javnosti.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Klub može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština. Klub po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 8.

Područje djelovanja Kluba je šport. Cilj Kluba je poticanje, razvijanje i unapređivanje športova triatlona, duatlona i akvatlona, te razvitak odgojnih, moralnih, etičkih i športskih vrijednosti kod svojih članova kroz bavljenje športom.

Ostvarivanje ciljeva iz stavka 1. ovog članka Klub ostvaruje slijedećim djelatnostima:

okupljanjem djece, mladeži i drugih osoba koje se žele baviti triatlonom, duatlonom i akvatlonom
sudjelovanjem u športskim natjecanjima u triatlonu, duatlonu i akvatlonu
provođenjem športske obuke i športske pripreme članova u triatlonu, duatlonu i akvatlonu
poticanjem stručnog usavršavanja natjecatelja, trenera i drugih osoba od značaja za djelovanje Kluba
suradnjom s drugim športskim udrugama koje podržavaju ciljeve Kluba
poticanjem mladih da se bave športom
surađivanjem sa svim relevantnim institucijama i udrugama u cilju daljnjeg razvoja triatlona, duatlona i akvatlona
ukupnom aktivnošću Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih i moralnih vrijednosti kroz bavljenje športom
organiziranjem predavanja, tečajeva i škole za savladavanje triatlona, duatlona i akvatlona
upravljanjem športskim građevinama sukladno Statutu i zakonu
obavljanjem svih drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja Kluba sukladno Statutu i zakonu

 

 

ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 9.

Članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Klubu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.

Članom Kluba mogu postati i pravne osobe koje podržavaju djelatnost Kluba i prihvaćaju odredbe ovog Statuta. Članstvo u Klubu one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom Kluba mogu postati fizičke osobe bez poslovne sposobnosti za koje pristupnicu potpisuje staratelj. Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Kluba bez prava odlučivanja.

Članstvo u Klubu može biti:
redovito
počasno

U Klubu se vodi popis članova za koji je zadužen Predsjednik Kluba.

O načinu vođenja popisa članova određuje Upravni Odbor.

 

Članak 10.

Fizička osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Kluba podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom Odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Kluba, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Kluba.

Članom Kluba postaje se upisom u popis članova Kluba. U popis članova upisuje se osoba za koju je Upravni Odbor donio odluku o prijemu u članstvo i koja je uplatila članarinu.

Redovni članovi Kluba plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i načinu njenog plaćanja donosi Upravni Odbor.

 

Članak 11.

Počasnim članom Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog Odbora.

 

Članak 12.

Prava i obveze članova su slijedeće:

da biraju i budu birani u tijela Kluba
da budu obaviješteni o radu Kluba i njegovih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju
da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Kluba i doprinose ostvarivanju njegovih djelatnosti
da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njegovih tijela
da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba
da redovito plaćaju godišnju članarinu
da čuvaju i podižu ugled Kluba
da sudjeluju u športskim pripremama, natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji Kluba
da se zalažu za športske uspjehe, interese i ugled Kluba
da se osobno športski osposobljavaju i usavršavaju

 

Članak 13.

Članstvo u Klubu prestaje:

prestankom postojanja Kluba
pismenom izjavom o istupanju iz članstva Kluba
isključenjem iz članstva Kluba
smrću člana

 

Članak 14.

Član Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta, ugrozi interese Kluba, prouzroči ozbiljnu štetu Klubu i/ili njegovom članstvu ili ne plati godišnju članarinu do isteka tekuće godine.

Odluku o isključenju donosi Upravni Odbor.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.

 

TIJELA KLUBA

Članak 15.

Tijela Kluba jesu:

Skupština
Upravni Odbor
Predsjednik Kluba
Nadzorni Odbor
Tajnik Kluba
Likvidator Kluba
Članovi Upravnog i Nadzornog Odbora biraju se i opozivaju prema odredbama ovog Statuta.

Članovi tijela upravljana športskog kluba ne mogu biti osobe određene Zakonom o športu.
Izbori za tijela Kluba (Izborna skupština) moraju se provesti najmanje 15 dana prije isteka mandata članova tijela Kluba.

Konstituirajuća sjednica izabranih tijela mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora.
O radu sjednica tijela Kluba vodi se zapisnik koji se trajno čuva, a potpisuju ga Predsjednik i Zapisničar.

 

SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo Kluba, a čine je svi članovi Kluba.

Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne.

Redovna Skupština Kluba održava se najmanje jednom godišnje.

Izborna Skupština održava se svake 4 godine.

Izvanredna Skupština održava se prema potrebi.

Predsjednik Kluba može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu kada ocijeni potrebnim, na zahtjev Upravnog Odbora, na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Kluba ili na zahtjev Nadzornog Odbora uz obrazloženi pismeni zahtjev, s tim da se odmah predloži dnevni red izvanredne Skupštine.

Ako Predsjednik Kluba ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, Skupštinu će sazvati predlagač.

Na izvanrednoj Skupštini razmatra se isključivo pitanje zbog kojeg je ista sazvana.

 

Članak 17.

Skupštinu saziva Predsjednik Kluba dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Predsjednik je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština. U radu Skupštine mogu kao gosti sudjelovati predstavnici državnih tijela, saveza i drugih udruga bez prava odlučivanja.

Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti jednu osobu ili radno predsjedništvo od tri člana koja će predsjedavati sjednicom.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1 ovoga članka, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvati će predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je ista sazvana.
U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti Predsjednika Kluba, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni ili Nadzorni Odbor, dok sjednicom Upravnog Odbora u tom slučaju predsjedava dopredsjednik ili najstariji član Upravnog Odbora.

 

Članak 18.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina članova Skupštine.

Ako Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje jedna trećina članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada Kluba Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Odluke na Skupštini donose se javnim glasovanjem.

 

Članak 19.

Skupština Kluba:

donosi Statut i njegove izmjene i dopune, te daje tumačenje Statuta
donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Kluba
bira i razrješava dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika, Likvidatora i članove Upravnog i Nadzornog Odbora
donosi financijski plan i usvaja završni račun
razmatra izvještaj o radu predstavnika Kluba
odlučuje o sudjelovanju Kluba u radu nacionalnih i inozemnih organizacija
odlučuje o korištenju dobiti
odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz istih
rješava žalbame članova Kluba u drugom stupnju
odlučuje o prestanku postojanja Kluba, promjeni naziva i/ili sjedišta
odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Kluba utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost nekog drugog tijela Kluba

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 20.

Upravni odbor ima 7 članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik i Dopredsjednik su po svom položaju članovi Upravnog odbora.

Upravni Odbor:

utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune
bira i imenuje Tajnika Kluba
utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa
podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu
odlučuje o visini članarine i upisnine
odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva
brine se o informiranju članstva i javnosti
odlučuje o korištenju imovine Kluba
odlučuje o promjeni adrese sjedišta
odlučuje o pravima športaša sukladno zakonu i ovom Statutu
organizira natjecanja, izrađuje plan i program natjecanja, te organizira druge aktivnosti Kluba
bira predstavnike u Savez i druge udruge, te razmatra njihov rad
imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata
odlučuje o obavljanju dopuštene djelatnosti sukladno zakonu
dodjeljuje pohvale, priznanja i nagrade
odlučuje o prijemu i otpuštanju trenera, ostalih stručnih djelatnika i osoba koje obavljaju poslove u Klubu
osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva
obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost
Članak 21.

Sjednice Upravnog Odbora održavaju se prema potrebi, o čemu odlučuje Predsjednik, a moraju se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Upravnog Odbora, a pravovaljane odluke donose se nadpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Upravnog Odbora.

 

Članak 22.

Upravni Odbor i Predsjednika Kluba Skupština može razriješiti i prije isteka vremena mandata na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im obveze.

Ako razrješava cijeli Upravni Odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog Odbora, Skupština bira nove članove Upravnog Odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Upravni Odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Svaki član Upravnog Odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

 

Članak 23.

Upravni Odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Kluba.
Upravni Odbor imenuje Predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Kluba na vrijeme od 4 godine.

Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koja su osnovani i o tome podnose izvješća Upravnom Odboru.

 

Članak 24.

Radna tijela u vidu povjerenstva su:

Natjecateljsko povjerenstvo
Povjerenstvo za promidžbu

Članak 25.

Natjecateljsko povjerenstvo neposredno radi na pripremi i organizaciji natjecanja i predlaže vrste nagrada i priznanja za natjecatelje.

 

Članak 26.

Povjerenstvo za promidžbu osmišljava i provodi promidžbu triatlona, duatlona i akvatlona, te se brine za dobru suradnju s drugim klubovima, udrugama i gospodarskim subjektima, uspostavlja kontakte s medijima radi omasovljavanja i popularizacije triatlona, duatlona i akvatlona.  

 

Predsjednik Kluba

Članak 27.

Klub ima Predsjednika koji osigurava pravilan i zakonit rad Kluba, a bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine, s time da može biti biran više puta za redom.

Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog Odbora.

Predsjednik Kluba:

predstavlja i zastupa Klub
saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Kluba i Upravnog Odbora i predlaže dnevni red
provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Kluba između dviju sjednica Skupštine
obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i/ili Upravni Odbor
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika zamjenjuje Dopredsjednik ili osoba koju imenuje Upravni Odbor.

 

Članak 28.

Klub ima 2 (slovima: dva) Dopredsjednika koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

Dopredsjednik pomaže Predsjedniku Kluba u njegovu radu i obavlja druge poslove koje mu povjere Predsjednik i Upravni Odbor.

 

Tajnik

Članak 29.

Klub ima Tajnika kojeg bira Upravni Odbor na vrijeme od 4 godine s time da može biti biran više puta za redom. Tajnik prema potrebama kluba može biti i profesionalac.

Tajnik Kluba:

priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština
brine se o urednom vođenju registra članova
vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog Odbora
vodi i čuva arhivu Kluba
pomaže Predsjedniku u pripremi sjednica Izvršnog Odbora i Skupštine
brine o izvršenju zaključaka Skupštine i Izvršnog Odbora
naredbodavac je za financijski plan Kluba
potpisuje ugovore i daje naloge o realizaciji programa i financijskog plana Kluba
surađuje s tijelima i organizacijama tjelesne kulture i športa u RH
brine oko osiguravanja uvjeta za odvijanje športske aktivnosti Kluba u otvorenim i zatvorenim športskim objektima, te oko pripreme i upućivanja ekipa Kluba na sve vrste natjecanja u kojima Klub prema planu i programu sudjeluje
skrbi o nabavci potrebnih sprava, financijskih sredstava, adekvatnom športskom prostoru za odvijanje djelatnosti Kluba,
stručnom i kvalitetnom radu trenera i drugog osoblja Kluba 
organizira obavještavanje javnosti o radu Kluba
obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog Odbora u skladu s općim aktima Kluba

Nadzorni Odbor

Članak 30.

Nadzorni Odbor ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti birani za redom.

Član Nadzornog Odbora ne može istovremeno biti član Upravnog Odbora.

Nadzorni Odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Predsjednik Nadzornog Odbora, kojeg bira Skupština, saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.

Članovi Nadzornog Odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

 

Članak 31.

Nadzorni Odbor razmatra i nadzire:

primjenu odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Kluba
materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Kluba
ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata
Nadzorni Odbor obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 32.

Nadzorni Odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Kluba.

Upravni Odbor i svaki član Kluba dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke, te dati tražene obavijesti.

Članovi Nadzornog Odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog Odbora, ali bez prava odlučivanja.

Nadzorni Odbor može zatražiti sazivanje sjednice Upravnog Odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Kluba, nemarnosti u izvršavanju poslova i/ili povrede Statuta i drugih općih akata Kluba.

 

Članak 33.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog Odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe članka 22 ovog Statuta.

 

Likvidator

Članak 34.

Likvidatora Kluba bira i opoziva Skupština.

Likvidator može biti fizička osoba ili pravna osoba koja je član Kluba ili osoba koja nije član Kluba.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Kluba.

Likvidator Kluba zastupa Klub u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.

 

IMOVINA KLUBA; NAČIN STJECANJA I KORIŠTENJA OSTVARENE DOBITI

Članak 35.

Imovinu Kluba čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Klub ostvaruje od:

novčanih sredstava stečenih uplatom članarine
dobrovoljnih priloga i darova dobivenih od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Kluba
novčanih sredstava stečenih obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba
financiranja programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave, te fondova
pokretnih stvari
ostalih novčanih sredstava stečenih sukladno Zakonu
Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

  

Članak 36.

Klub upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

Predsjednik Kluba ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Kluba.

 

Članak 37.

Ako Klub provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Spomenuta prikupljena sredstva Klub može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

 

RASPOLAGANJE IMOVINOM KLUBA U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA

Članak 38.

U slučaju prestanka postojanja Kluba imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Klub nema pravo imovinu Kluba dijeliti svojim osnivačima, članovima Kluba, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA

Članak 39.

Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 40.

Spor/sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Kluba u cjelini, odnosno ako se oni odnose na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Kluba. Sastav, mandat i način odlučivanja arbitražnog vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor/sukob interesa.
Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 41.

Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Klub i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad Klubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Klub i osobe ovlaštene za zastupanje Kluba za štetu učinjenu u Klubu ili štetu Kluba prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

NADZOR

Članak 42.

Članovi Kluba sami nadziru rad Kluba.

Ako član Kluba smatra da je Klub povrijedio Statut i/ili drugi opći akt Kluba, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Kluba, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, te nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Kluba.

 

STATUSNE PROMJENE

Članak 43.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 17 ovog Statuta.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s drugom udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

 

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 44.

Statut je temeljni opći akt Kluba i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni Odbor i upućuje ga na raspravu članovima Kluba.

Upravni Odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta.

 

Članak 45.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Kluba.

 

Članak 46.

Sva unutarnja pitanja Kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Kluba.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Klub prestaje postojati odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim zakonom.

 

Članak 48.

Statut Kluba kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

 

U Splitu, 26.02.2020.

PREDSJEDNIK KLUBA

Matko Divić

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS…

TRIATLON KLUB IMOTSKI
GLAVINA DONJA 130
21260 IMOTSKI
E-MAIL: tki@tkimotski.hr

OIB: 59453420567
IBAN: HR15 2407000 1100190952
SWIFT: OTPVHR2X

Predsjednik kluba: Matko Divić
M. +385 (0)91 529 5730
Dopredsjednik: dr.sc. Ivan Milas
Tajnik: Luka Kolovrat

7 + 5 =